Ehdot

Artikla 1 - Määritelmät

Näissä ehdot sovelletaan:

 1. Yrittäjä: oikeushenkilö, joka tarjoaa tuotteita ja/tai palveluita kuluttajille etänä;
 2. Kuluttaja: luonnollinen henkilö, joka ei toimi ammatissa tai liiketoiminnassa ja joka tekee etäsopimuksen yrittäjän kanssa.
 3. Etäsopimus: sopimus, jossa käytetään vain yhtä tai useampaa etäviestintätekniikkaa yrittäjän järjestämässä tuotteiden ja / tai palvelujen etämyyntijärjestelmässä sopimuksen tekemiseen asti.
 4. Etäviestintätekniikka: tarkoittaa, jota voidaan käyttää sopimuksen tekemiseen ilman, että kuluttaja ja yrittäjä ovat samanaikaisesti samassa huoneessa;
 5. Harkinta-aika: ajanjakso, jonka kuluessa kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan;
 6. Peruuttamisoikeus: kuluttajan mahdollisuus irtisanoa etäsopimus harkinta-ajan kuluessa; 14 päivää: kalenteripäivä;
 7. Kestotapahtuma: etäsopimus, joka koskee sarjaa tuotteita ja / tai palveluja, joiden toimitus- ja / tai ostovelvollisuus jakautuu ajan kuluessa;
 8. Kestävä tietoväline: kaikki keinot, joiden avulla kuluttaja tai yrittäjä voi tallentaa henkilökohtaisesti hänelle osoitettuja tietoja tavalla, joka mahdollistaa tulevaisuuden kuulemisen ja tallennettujen tietojen muuttamisen muuttumattomana.

2 artikla - Yrittäjän henkilöllisyys

Klikkaa läpi verkkomarkkinointia
Lakerstraat 66, 5613ES Eindhoven
Puhelinnumero 06-28806028
Sähköpostiosoite: info@gunderwear.nl
Kauppakamarin numero: 27309336
ALV-numero: NL001639901B96

3 artikla - Soveltamisala

 1. Nämä yleiset ehdot koskevat kaikkia yrittäjän tarjouksia ja kaikkia yrittäjän ja kuluttajan välisiä etäsopimuksia.
 2. Ennen etäsopimuksen tekemistä tekstin Näiden yleisten edellytysten tehty kuluttajan saataville. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, ennen etäsopimuksen tekemistä ilmoittanut, että yleiset ehdot yrittäjän nähdä ja ne lähetetään. Mahdollisimman pian maksutta kuluttajalle
 3. Jos etäisyys sopimus tehdään sähköisesti huolimatta edellisessä kohdassa ja ennen etäsopimuksen tekemistä kirjallisina nämä ehdot on asetettu siten, että kuluttaja kuluttaja käytettävissä sähköisesti yksinkertaisella tavalla voidaan tallentaa pysyvällä välineellä. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, ennen etäsopimuksen tekemistä ilmoitettu, joilla yleiset olosuhteet voidaan ottaa ja että ne sähköisesti tai muulla lähetetään maksutta. Kuluttajan pyynnöstä sähköisesti
 4. Jos näiden yleisten ehtojen lisäksi sovelletaan tiettyjä tuote- tai palveluehtoja, sovelletaan toista ja kolmatta kohtaa soveltuvin osin ja kuluttaja voi aina vedota hänelle edullisimpaan sovellettavaan säännökseen ristiriitaisten yleisten ehtojen ja olosuhteet..

4 artikla - Tarjous

 1. Jos tarjous on määräaikainen tai ehdoilla, se on nimenomaisesti mainittava tarjouksessa.
 2. Tarjous sisältää täydellisen ja tarkan kuvauksen tarjotuista tuotteista ja/tai palveluista. Kuvaus on riittävän yksityiskohtainen, jotta kuluttaja voi arvioida tarjouksen asianmukaisesti. Jos yrittäjä käyttää kuvia, ne ovat todellinen esitys tarjotuista tuotteista ja/tai palveluista. Ilmeiset virheet tai virheet tarjouksessa eivät sido yrittäjää.
 3. Jokainen tarjous sisältää sellaisia ​​tietoja, että kuluttajalle on selvää, mitkä oikeudet ja velvollisuudet liittyvät tarjouksen hyväksymiseen. Tämä koskee erityisesti:
  • hinta veroineen;
  • mahdolliset toimituskustannukset;
  • tapa, jolla sopimus tehdään, ja mitkä toimenpiteet sitä varten vaaditaan;
  • sovelletaanko peruuttamisoikeutta vai ei;
  • maksutapa, toimitus tai sopimuksen täyttäminen;
  • tarjouksen hyväksymisen tai hinnan noudattamisen termi;
  • etäviestintähinnan taso, jos etäviestintätekniikan käytöstä aiheutuvat kustannukset lasketaan muulla kuin perushinnalla;
  • jos sopimus tehdään sen tekemisen jälkeen, miten kuluttaja voi kuulla sitä;
  • tapa, jolla kuluttaja voi saada tietoja toimista, joita hän ei halua ennen sopimuksen tekemistä, sekä tapa, jolla hän voi korjata nämä ennen sopimuksen tekemistä;
  • mahdolliset kielet, joilla hollannin lisäksi sopimus voidaan tehdä;
  • elinkeinonharjoittajan toimintasäännöt ja tapa, jolla kuluttaja voi tutustua näihin käytännesääntöihin sähköisesti; ja
  • etäsopimuksen vähimmäiskesto, jos sopimus kattaa tuotteiden tai palvelujen jatkuvan tai säännöllisen toimituksen.

5 artikla - Sopimus

 1. Sopimus noudattaa kohdan säännösten 4, kotipaikka, kun kuluttaja hyväksyy tarjouksen ja täyttää niihin liittyvät ehdot.
 2. Jos kuluttaja on hyväksynyt tarjouksen sähköisesti, elinkeinonharjoittaja vahvistaa välittömästi vastaanoton tarjouksen hyväksymisestä sähköisesti. Niin kauan kuin tämän hyväksynnän vastaanottamista ei ole vahvistettu, kuluttaja voi purkaa sopimuksen.
 3. Jos sopimus tehdään sähköisesti, yrittäjä ryhtyy tarvittaviin teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin sähköisen tiedonsiirron ja turvallisen verkkoympäristön varmistamiseksi. Jos kuluttaja voi maksaa sähköisesti, yrittäjä noudattaa asianmukaisia ​​turvatoimia.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de cyclent aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenandkomst op a fsteenandkomst. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbindenwaarden.
 5. Yrittäjä lähettää tuotteen tai palvelun kanssa seuraavat tiedot kirjallisesti tai siten, että kuluttaja voi tallentaa niitä helposti käytettävälle kestävälle välineelle:
  • yrittäjän tiedot, joiden perusteella kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan, tai selkeä selvitys peruuttamisoikeuden poissulkemisesta;
  • tiedot olemassa olevasta myynnin jälkeisestä palvelusta ja takuista;
  • näiden ehtojen 4 artiklan 3 kohdassa mainitut tiedot, ellei yrittäjä ole jo toimittanut näitä tietoja kuluttajalle ennen sopimuksen solmimista;
  • sopimuksen purkamista koskevat vaatimukset, jos sopimuksen voimassaoloaika on yli vuosi tai se on toistaiseksi voimassa oleva.
  • Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is bepaling in het vorige cover slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikla 6 – Peruuttamisoikeus tuotteiden toimituksen yhteydessä

 1. Kuluttaja voi purkaa etäsopimuksen tai muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehdyn sopimuksen perustelematta, kunnes neljätoista päivää on kulunut päivästä, jona kuluttaja tai kuluttajan nimeämä kolmas osapuoli, joka ei ole liikenteenharjoittaja, on saanut
 2. Tänä aikana kuluttaja käsittelee tuotetta ja pakkausta huolellisesti. Hän purkaa tai käyttää tuotetta vain siinä määrin kuin on tarpeen arvioidakseen, haluaako hän säilyttää tuotteen. Mikäli hän käyttää peruuttamisoikeuttaan, hän palauttaa tuotteen toimitettuineen ja – mikäli kohtuudella mahdollista – alkuperäisessä kunnossa ja pakkauksessaan yrittäjälle yrittäjän antamien kohtuullisten ja selkeiden ohjeiden mukaisesti.

7 artikla - Kustannukset peruuttamisen yhteydessä

 1. Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, palautuslähetyksen kustannukset maksetaan korkeintaan.
 2. Jos kuluttaja on maksanut summan, yrittäjä palauttaa tämän summan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kolmenkymmenen päivän kuluessa palautuksesta tai peruuttamisesta samalla maksutavalla, jolla tuote on ostettu. Lahjakortilla maksettaessa hyvitys muunnetaan hyvitykseksi.

8 artikla - Peruuttamisoikeuden poissulkeminen

 1. Jos kuluttajalla ei ole peruuttamisoikeutta, yrittäjä voi sulkea sen pois vain, jos yrittäjä on ilmoittanut tämän selvästi tarjouksessaan vähintään hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä.
 2. Peruuttamisoikeuden poissulkeminen on mahdollista vain tuotteille:
  • jotka yrittäjä on perustanut kuluttajan eritelmien mukaisesti;
  • jotka ovat luonteeltaan selvästi henkilökohtaisia;
  • joita ei voida palauttaa niiden luonteen vuoksi;
  • joka voi pilata tai ikääntyä nopeasti;
  • joiden hinta riippuu rahoitusmarkkinoiden heilahteluista, joihin yrittäjällä ei ole vaikutusta;
  • sellaisten tavaroiden toimittaminen, jotka eivät sovellu palautettavaksi terveydensuojelu- tai hygieniasyistä ja joiden sinetti on rikottu toimituksen jälkeen;

9 artikla - Hinta

 1. Tarjouksessa mainittuna voimassaoloaikana tarjottujen tuotteiden ja/tai palveluiden hintoja ei koroteta lukuun ottamatta arvonlisäverokantojen muutoksista johtuvia hinnanmuutoksia.
 2. Sen estämättä, mitä edellisessä kohdassa, yrityksesi tuotteita tai palveluja, joiden hinnat saattavat vaihdella rahoitusmarkkinoilla, joihin elinkeinonharjoittaja ei voi vaikuttaa, vaihtelevalla hinnat. Nämä vaihtelut ja se, että hintojen tavoitteita, on esitetty tarjous.
 3. Hinnankorotukset kuluessa 3 kuukauden kuluttua sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos ne johtuvat lainsäädännön tai säännösten perusteella.
 4. Hinnankorotukset 3 kuukauden kuluttua sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja ainoastaan, jos elinkeinonharjoittaja on suostunut tähän ja:
  • nämä ovat seurausta lakisääteisistä määräyksistä tai määräyksistä; tai
  • kuluttajalla on valtuudet purkaa sopimus hinnankorotuksen voimaantulopäivänä.
  • Tuotteiden tai palveluiden tarjouksessa mainitut hinnat sisältävät:
   BTW.

10 artikla - Vaatimustenmukaisuus ja takuu

 1. Yrittäjä takaa, että tuotteet ja / tai palvelut ovat sopimuksen, tarjouksessa mainittujen eritelmien, kohtuullisten luotettavuus- ja / tai käytettävyysvaatimusten sekä sopimuksen tekopäivänä voimassa olevien säännösten mukaisia ​​ja / tai hallituksen määräykset.
 2. Een door de ondernemer, tuojan valmistaja als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in nakoming van de verplichtingen van de onnemnemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet of overeenkomst op afstand.

11 artikla - Toimitus ja täytäntöönpano

 1. Kauppias ottaa mahdollisimman huolellisesti vastaanottaessaan ja toteuttamisessa tilauksia tuotteita ja arvioitaessa hakemuksia palvelujen tarjoamista.
 2. Toimituspaikka on osoite, jonka kuluttaja on ilmoittanut yritykselle.
 3. Yritys toteuttaa vastaanotetut tilaukset näiden yleisten ehtojen kohdassa 4 mainittuja noudattaen ripeästi, mutta viimeistään 30 päivän kuluessa, ellei pidemmästä toimitusajasta ole sovittu. Mikäli toimitus viivästyy tai jos tilausta ei voida toteuttaa tai sitä ei voida toteuttaa vain osittain, kuluttajalle ilmoitetaan tästä viimeistään kuukauden kuluessa tilauksen tekemisestä. Kuluttajalla on tällöin oikeus purkaa sopimus ilman kuluja ja oikeus saada korvaus.
 4. Geval van ontindind -muodossa het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Jos tilatun tuotteen toimittaminen osoittautuu mahdottomaksi, yrittäjä pyrkii tarjoamaan korvaavan tuotteen saataville. Viimeistään toimituksen yhteydessä ilmoitetaan selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla, että korvaava tuote toimitetaan. Varaosien peruuttamisoikeutta ei voida sulkea pois. Palautuksen kustannukset ovat yrittäjän kustannuksella.
 6. Tuotteiden vahingoittumisen ja / tai menetyksen riski on yrittäjällä kuluttajalle toimittamiseen asti, ellei nimenomaisesti ole toisin sovittu.

12 artikla - Kestoajat

 1. Kuluttaja voi irtisanoa sopimuksen, joka on tehty määräämättömäksi ajaksi ja joka ulottuu tuotteiden tai palvelujen säännölliseen toimitukseen, noudattaen sovittuja peruuttamissääntöjä ja enintään yhden kuukauden irtisanomisaika.
 2. Kuluttaja voi irtisanoa sopimuksen, joka on tehty määräajaksi ja joka ulottuu tuotteiden tai palvelujen säännölliseen toimitukseen, milloin tahansa määräajan päättymisen jälkeen noudattaen asianmukaisesti sovittuja peruuttamissääntöjä ja irtisanomisaikaa enintään yhden kuukauden.

13 artikla - Maksaminen

 1. Ellei myöhemmin ole sovittu, kuluttajan velat on maksettava neljäntoista päivän kuluessa tavaran toimittamisesta tai palvelun toimittamisesta tehdyn sopimuksen yhteydessä 14 päivän kuluessa tuotteen toimittamisesta.
 2. Jos kuluttaja ei maksa maksua, yrittäjällä on oikeus laillisilla rajoituksilla periä kuluttajalta etukäteen aiheutuneet kohtuulliset kustannukset.

14 artikla - Valitusmenettely

 1. Yrittäjä on julkistetulla valituksia ja käsittelee valituksia tämän menettelyn mukaisesti.
 2. Valitukset sopimuksen täytäntöönpanosta on toimitettava yrittäjälle kohtuullisessa ajassa, täysin ja selkeästi kuvattu, sen jälkeen kun kuluttaja on havainnut virheet.
 3. Kantelut elinkeinonharjoittajalle vastataan päivästä, jona. Kuluessa 14 päivää Jos kantelu on ennakoitavissa pitempää käsittelyä, määräajassa 14 päivää vastasi vastaanottoilmoituksista ja osoittaa, milloin kuluttaja voi odottaa. Yksityiskohtaisemman vastauksen

15 artikla - Riidat

 1. Yrittäjän ja kuluttajan välisiin sopimuksiin, joihin näitä yleisiä ehtoja sovelletaan, sovelletaan yksinomaan Alankomaiden lakia.

16 artikla - Lisä- tai erityismääräykset

Näiden yleisten ehtojen ylimääräiset tai poikkeavat säännökset eivät saa olla kuluttajan vahingoksi, ja ne on kirjattava kirjallisesti tai siten, että ne voidaan säilyttää helposti saatavilla olevalla tavalla kestävällä välineellä.

Gunderwear
Lakerstraat 66
5613ES Eindhoven
Hollanti

Kauppakamari: 27309336
ALV: NL001639901B96

0
0
Ostoskori tyhjäVerkkokauppa